รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36746
  เด็กชายกรกฎ
จันทวี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36747
  เด็กชายกิตติพิชญ์
ธนูมาศ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
36748
  เด็กชายกิตติศักดิ์
จันทา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36749
  เด็กชายจิตติพัฒน์
บัวนุช
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
36750
  เด็กชายจิรายุ
พรมยวน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36751
  เด็กชายฉัตรชัย
ปานเพ็ชร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
36752
  เด็กชายชัยภัทร
มิ่งขวัญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
36753
  เด็กชายชัยภัทร
แก้วนิล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36754
  เด็กชายณัฐกรณ์
พูลวิริยะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
10
36755
  เด็กชายดิศานุวัฒน์
มีศรี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
11
36756
  เด็กชายเทียนป้อ
สังขารา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
12
36757
  เด็กชายธวัลรัตน์
ปัญญาคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36758
  เด็กชายธีรภัทร
พูลผล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36759
  เด็กชายนนทชัย
สร้อยสุวรรณ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36760
  เด็กชายนพกร
คลังคง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
36761
  เด็กชายนภสินธุ์
ลักษณพิสุทธิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36762
  เด็กชายปภังกร
วงษ์จันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36763
  เด็กชายปรวัฒน์
คล้ายชม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36764
  เด็กชายปริญญา
จันทร์อินทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36765
  เด็กชายปวีณ์กร
ปันปวง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36766
  เด็กชายปัณณวัฒน์
ทองกระสัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36767
  เด็กชายปารมี
คำตีบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36768
  เด็กชายพศวีร์
พามา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
24
36769
  เด็กชายพีรธัช
เมืองชื่น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
25
36770
  เด็กชายพีรวิชญ์
มั่นเจ็ก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
36771
  เด็กชายภานุวัฒน์
ชมเปาะ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
27
36772
  เด็กชายเมธัส
แหยมคง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36773
  เด็กชายวชิระ
เจือจาน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36774
  เด็กชายวริทธิ์
ศรีขำมี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
30
36775
  เด็กชายวริทธิ์นันท์
ใบบัว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36776
  เด็กชายวิศววิท
หมู่ทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36777
  เด็กชายสุรพัฒณ์
ลาตา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
36778
  เด็กชายหัสวรรษ
ต๊ะปัญญา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36779
  เด็กชายอนลัส
น้อยทรัพย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
36780
  เด็กชายอภินัน
สีระสา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36781
  เด็กชายอรรถพันธ์
ปาด้วง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
37
36782
  เด็กหญิงชวัลลักษณ์
ชูเเสงจันทร์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36783
  เด็กหญิงณัฐนันท์
จงไพบูลย์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36784
  เด็กหญิงภูริชญา
เพ็ญนาดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36785
  เด็กหญิงวรรณวิภา
เทือกจันคำ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง