รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36671
  เด็กชายกฤษณชัย
มาพริก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36672
  เด็กชายกานตพงศ์
บุญแจ้ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36673
  เด็กชายกิตติวัฒน์
เล็กวิไล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
4
36674
  เด็กชายจักษ์ณรงค์
ธีระแนว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36675
  เด็กชายจิรเดช
คงเกตุ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
36676
  เด็กชายจิราธิวัฒน์
ชันยาสูบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
36677
  เด็กชายชินทัต
ตลับทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
36678
  เด็กชายฐิติกร
เกื้อเม่ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
9
36679
  เด็กชายภีมวัจน์
พุ่มอรัญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36680
  เด็กชายณัฐกิตติ์
เปรมประสิทธิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
36681
  เด็กหญิงดุสฎี
อินสัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3   ครั้ง
12
36682
  เด็กชายตฤณ
รัตนมาศ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5   ครั้ง
13
36683
  เด็กชายธนกร
ใสสีสูบ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
14
36684
  เด็กชายธรรศ
ขาวสัก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36685
  เด็กชายนนท์จักร์กรณ์
บุญศักดิ์เลิศ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16   ครั้ง
16
36686
  เด็กชายนิติพัทธ์
คำฟอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
2   ครั้ง
17
36687
  เด็กชายบุณยกร
สันติ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36688
  เด็กชายปัณณวัฒน์
จำปาจี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36689
  เด็กชายปานเดชา
เมธาพรวิภัช
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36690
  เด็กชายเป็นเอก
พลเมืองดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13   ครั้ง
21
36691
  เด็กชายพัทธนันท์
สมทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
22
36692
  เด็กชายภัทรพล
ศรีสอาด
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36693
  เด็กชายภูรินท์
ศรีสุธรรม
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36694
  เด็กชายเมธาสิทธิ์
ศักดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
25
36695
  เด็กชายวรภพ
ย้ายตั้ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
26
36696
  เด็กชายวุฒิชัย
สังข์มูล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
27
36697
  เด็กชายสิทธิกานต์
แปงการิยา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
28
36698
  เด็กชายสุรดิษ
สระทองเกลี้ยง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36699
  เด็กหญิงกนกพิชญา
ครุธแก้ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
30
36700
  เด็กหญิงกมลพัชร
สิงห์ชูโต
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
31
36701
  เด็กหญิงภักดีพร
บางโม้
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36702
  เด็กหญิงภัทรภร
แก้วใส
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36703
  เด็กหญิงศิโรรัตน์
จบแล้ว
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
34
36704
  เด็กหญิงอภิชญา
แสงอุไร
2019-10-10
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36705
  เด็กหญิงอิรวดี
เสมพิพัฒน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง