รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36599
  เด็กชายก้องภพ
จุลรังสี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
36600
  เด็กชายจินตปัญญา
เรืองเสน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
3
36601
  เด็กชายจิรวัฒน์
ปิ่นรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36602
  เด็กชายชลกันต์
บัตรมาก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
36603
  เด็กชายชัยทัศน์ชนะเทพ
ต๊ะปัญญา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36604
  เด็กชายณฐกฤต
นาคเหล็ก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36605
  เด็กชายณัฐชนน
มะตัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8
36606
  เด็กชายตันติยาวัติ
สรงทาน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
36607
  เด็กชายเตชินท์
มั่นจีระ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36608
  เด็กชายธนบูรณ์
วิเชียรรัตน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
36609
  เด็กชายธนพล
เสือน้อย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36610
  เด็กชายธนา
โลกเลื่อง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36611
  เด็กชายธาวิน
เมฆหมอก
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
14
36612
  เด็กชายธินภัทร
คำสุข
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13   ครั้ง
15
36613
  เด็กชายธีรกานต์
ดวงทอง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16
36614
  เด็กชายปฐพี
อินจ่าย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36615
  เด็กชายพงศกร
ลาภชัยเจริญกิจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36616
  เด็กชายพัฒน์ธนเมธี
พุฒเพ็ง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
19
36617
  เด็กชายภูพิศุทธิ์
ทิพย์วงศ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
20
36618
  เด็กชายวรานนท์
พรหมบุญ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36619
  เด็กชายวัทธิกร
ดีณรงค์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36620
  เด็กชายวิธวิทย์
พันแพง
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
36621
  เด็กชายศุภกร
มีปา
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36622
  เด็กชายศุภวิชญ์
รุจนวิศาล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
36623
  เด็กชายศุภวีร์
พันธ์เเตงไทย
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
26
36624
  เด็กชายโสภณวิชญ์
กิตติธงโสภณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
36625
  เด็กหญิงจิรัชญา
พรหมพันธ์ใจ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36626
  เด็กหญิงชนิดาภา
อ๊อดกัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36627
  เด็กหญิงชนิษฐา
เกื้ออารีนันทวุฒิ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36628
  เด็กหญิงนลินทิพย์
ฉัตรสุกาญจน์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
31
36629
  เด็กหญิงนันท์นภัส
ทองดี
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
36630
  เด็กหญิงพิชชาพร
อ๊อดกัน
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36631
  เด็กหญิงพิชญา
เพิ่มพูลวัฒนะกุล
2019-10-10
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36632
  เด็กหญิงภัทรธิดา
อ่ำคูณ
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36633
  เด็กหญิงเมลิสา
อานเซ็น
2019-10-10
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
36
36634
  เด็กหญิงสุพิชญา
ประเสริฐศักดิ์
2019-10-10
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง