วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
12
0
0
5.2
30
30
0
0
5.3
40
38
0
2
5.4
39
39
0
0
5.5
41
40
0
1
5.6
38
38
0
0
5.7
38
14
0
0
5.8
40
40
0
0
5.9
34
23
0
0
5.10
33
29
0
4
5.11
36
8
0
0
5.12
19
19
0
0
รวม
416
330
0
7