วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
4.2
35
13
0
0
4.3
21
4
0
0
4.4
40
40
0
0
4.5
39
10
0
0
4.6
38
12
0
0
4.7
39
11
0
0
4.8
36
36
0
0
4.9
40
8
0
0
4.10
39
16
0
0
4.11
39
39
0
0
4.12
37
35
2
0
รวม
433
254
2
0