วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
11
0
0
3.2
39
17
0
0
3.3
46
24
0
0
3.4
44
10
0
0
3.5
42
24
0
18
3.6
46
46
0
0
3.7
46
18
0
0
3.8
45
45
0
0
3.9
44
8
0
0
3.10
41
14
0
0
รวม
433
217
0
18