วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
35
35
0
0
2.2
35
15
0
0
2.3
39
39
0
0
2.4
41
41
0
0
2.5
41
8
0
0
2.6
40
40
0
0
2.7
40
4
0
0
2.8
40
16
0
0
2.9
38
8
0
0
2.10
43
28
0
2
รวม
392
234
0
2