วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
36
0
0
1.2
36
33
0
3
1.3
35
33
0
2
1.4
40
35
0
0
1.5
40
40
0
0
1.6
40
39
0
1
1.7
39
38
0
0
1.8
40
31
0
0
1.9
40
34
0
0
1.10
42
24
0
0
1.11
39
38
0
1
1.12
38
37
0
1
รวม
465
418
0
8