วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
18
0
11
6.2
36
18
0
18
6.3
40
0
0
40
6.4
39
27
0
12
6.5
37
22
0
15
6.6
31
20
0
11
6.7
39
23
0
16
6.8
34
34
0
0
6.9
29
15
0
14
6.10
22
9
0
13
6.11
40
0
0
40
6.12
18
18
0
0
รวม
394
204
0
190