วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
27
0
1
5.2
30
30
0
0
5.3
40
39
0
1
5.4
39
39
0
0
5.5
41
38
0
3
5.6
38
37
0
1
5.7
38
36
0
2
5.8
40
40
0
0
5.9
34
32
2
1
5.10
33
31
0
2
5.11
36
35
0
1
5.12
19
17
2
0
รวม
416
401
3
12