วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
4.2
35
34
0
1
4.3
21
20
0
1
4.4
40
40
0
0
4.5
39
38
0
1
4.6
38
35
1
2
4.7
39
37
2
2
4.8
36
36
0
0
4.9
40
39
0
1
4.10
39
38
0
2
4.11
39
35
0
4
4.12
37
34
2
1
รวม
433
416
4
13