วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
39
0
1
3.2
39
38
0
1
3.3
46
46
0
0
3.4
44
42
0
2
3.5
42
41
0
1
3.6
46
46
0
0
3.7
46
45
0
1
3.8
45
45
0
0
3.9
44
43
0
1
3.10
41
36
5
0
รวม
433
421
5
7