วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
35
34
0
1
2.2
35
35
0
0
2.3
39
39
0
0
2.4
41
41
0
0
2.5
41
40
0
1
2.6
40
40
0
0
2.7
40
39
0
1
2.8
40
40
0
0
2.9
38
38
0
0
2.10
43
40
0
3
รวม
392
386
0
6