วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
36
0
0
1.2
36
36
0
0
1.3
35
35
0
1
1.4
40
37
0
2
1.5
40
39
0
1
1.6
40
40
0
0
1.7
39
39
0
0
1.8
40
40
0
0
1.9
40
35
0
5
1.10
42
37
0
5
1.11
39
35
0
4
1.12
38
34
0
4
รวม
465
443
0
22