วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
28
0
1
6.2
36
35
0
1
6.3
40
39
0
1
6.4
39
37
0
2
6.5
37
33
2
2
6.6
31
29
0
2
6.7
39
36
1
2
6.8
34
33
0
1
6.9
29
29
0
0
6.10
22
18
0
4
6.11
40
36
4
0
6.12
18
15
3
0
รวม
394
368
10
16