วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
27
0
1
5.2
30
30
0
0
5.3
40
40
0
0
5.4
39
39
0
0
5.5
41
38
0
3
5.6
38
38
0
0
5.7
38
24
0
0
5.8
40
40
0
0
5.9
34
29
3
3
5.10
33
32
0
1
5.11
36
36
0
0
5.12
19
18
0
1
รวม
416
391
2
9