วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
29
0
1
4.2
35
35
0
0
4.3
21
21
0
0
4.4
40
39
0
1
4.5
39
37
0
2
4.6
38
36
1
1
4.7
39
36
0
4
4.8
36
36
0
0
4.9
40
38
0
2
4.10
39
39
0
1
4.11
39
37
2
0
4.12
37
35
0
2
รวม
433
418
3
12