วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
40
0
0
3.2
39
36
0
3
3.3
46
44
0
2
3.4
44
44
0
0
3.5
42
41
0
1
3.6
46
44
1
1
3.7
46
45
0
1
3.8
45
44
0
1
3.9
44
43
0
1
3.10
41
31
9
1
รวม
433
412
10
11