วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
36
0
0
1.2
36
35
0
1
1.3
35
35
0
0
1.4
40
40
0
0
1.5
40
38
0
2
1.6
40
40
0
0
1.7
39
37
0
2
1.8
40
40
0
0
1.9
40
38
0
2
1.10
42
40
1
1
1.11
39
39
0
0
1.12
38
37
0
2
รวม
465
455
1
9