วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
0
0
0
5.2
31
0
0
0
5.3
40
0
0
0
5.4
39
0
0
0
5.5
40
0
0
0
5.6
38
0
0
0
5.7
37
0
0
0
5.8
40
0
0
0
5.9
36
0
0
0
5.10
33
0
0
0
5.11
36
0
0
0
5.12
19
0
0
0
รวม
417
0
0
0