วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
0
0
0
4.2
35
0
0
0
4.3
21
0
0
0
4.4
40
0
0
0
4.5
39
0
0
0
4.6
38
0
0
0
4.7
41
0
0
0
4.8
38
0
0
0
4.9
40
0
0
0
4.10
40
0
0
0
4.11
39
0
0
0
4.12
38
0
0
0
รวม
439
0
0
0