วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
0
0
0
3.2
39
0
0
0
3.3
46
0
0
0
3.4
44
0
0
0
3.5
43
0
0
0
3.6
46
0
0
0
3.7
47
0
0
0
3.8
45
0
0
0
3.9
44
0
0
0
3.10
41
0
0
0
รวม
435
0
0
0