วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
0
0
0
1.2
36
0
0
0
1.3
35
0
0
0
1.4
40
0
0
0
1.5
40
0
0
0
1.6
40
0
0
0
1.7
39
0
0
0
1.8
40
0
0
0
1.9
40
0
0
0
1.10
42
0
0
0
1.11
39
0
0
0
1.12
38
0
0
0
รวม
465
0
0
0