วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
29
0
0
6.2
36
33
0
3
6.3
40
40
0
0
6.4
39
37
0
2
6.5
37
31
2
3
6.6
31
30
0
1
6.7
39
33
0
6
6.8
34
34
0
0
6.9
29
28
0
1
6.10
22
19
0
3
6.11
40
38
0
2
6.12
18
16
2
0
รวม
394
368
4
21