วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
4.2
35
34
0
1
4.3
21
20
0
0
4.4
40
40
0
0
4.5
39
38
0
1
4.6
38
37
0
1
4.7
39
37
0
1
4.8
36
33
0
3
4.9
40
40
0
0
4.10
39
39
0
0
4.11
39
37
0
2
4.12
37
36
1
0
รวม
433
421
1
9