วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
35
34
0
1
2.2
35
34
0
1
2.3
39
39
0
0
2.4
41
39
0
2
2.5
41
40
0
1
2.6
40
39
0
1
2.7
40
40
0
0
2.8
40
39
0
1
2.9
38
37
0
1
2.10
43
39
0
4
รวม
392
380
0
12