วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
35
0
1
1.2
36
36
0
0
1.3
35
33
0
2
1.4
40
39
0
1
1.5
40
40
0
0
1.6
40
39
0
1
1.7
39
39
0
0
1.8
40
40
0
0
1.9
40
39
0
1
1.10
42
41
0
1
1.11
39
38
0
1
1.12
38
36
0
1
รวม
465
455
0
9