วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
29
0
0
6.2
36
34
0
2
6.3
40
40
0
0
6.4
39
38
0
1
6.5
37
36
0
0
6.6
31
30
0
1
6.7
39
39
0
0
6.8
34
32
0
2
6.9
29
29
0
0
6.10
22
20
0
2
6.11
40
38
0
2
6.12
18
18
0
0
รวม
394
383
0
10