วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
26
0
2
5.2
31
30
0
1
5.3
40
39
0
1
5.4
39
39
0
0
5.5
40
39
0
1
5.6
38
37
0
1
5.7
37
37
0
0
5.8
40
39
1
0
5.9
36
33
0
0
5.10
33
32
0
1
5.11
36
35
0
1
5.12
19
19
0
0
รวม
417
405
1
8