วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
4.2
35
35
0
0
4.3
20
20
0
0
4.4
40
39
0
1
4.5
40
39
0
1
4.6
38
36
0
2
4.7
40
39
1
0
4.8
38
38
0
0
4.9
40
39
0
1
4.10
40
39
0
1
4.11
40
40
0
0
4.12
38
36
0
2
รวม
439
430
1
8