วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
32
0
8
3.2
39
39
0
0
3.3
46
46
0
0
3.4
44
44
0
0
3.5
42
40
0
2
3.6
46
45
0
1
3.7
46
45
0
1
3.8
45
45
0
0
3.9
44
42
0
2
3.10
41
41
0
0
รวม
433
419
0
14