วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
35
0
1
1.2
36
36
0
0
1.3
35
33
0
2
1.4
40
38
0
2
1.5
40
39
0
1
1.6
40
39
0
1
1.7
39
39
0
0
1.8
40
40
0
0
1.9
40
38
0
2
1.10
42
42
0
0
1.11
39
37
0
2
1.12
38
30
0
7
รวม
465
446
0
18