วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
28
0
1
6.2
36
34
0
2
6.3
40
40
0
0
6.4
39
39
0
0
6.5
37
35
1
0
6.6
31
30
0
1
6.7
39
39
0
0
6.8
34
33
0
1
6.9
29
27
1
1
6.10
22
19
0
3
6.11
40
40
0
0
6.12
18
13
0
5
รวม
394
377
2
14