วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
4.2
35
35
0
0
4.3
21
20
0
0
4.4
40
39
0
1
4.5
39
39
0
0
4.6
38
37
0
1
4.7
41
39
0
1
4.8
38
37
0
1
4.9
40
39
0
1
4.10
40
39
0
1
4.11
39
39
0
0
4.12
38
37
0
1
รวม
439
430
0
7