วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
40
0
0
3.2
39
36
0
3
3.3
46
46
0
0
3.4
44
43
0
1
3.5
43
40
0
3
3.6
46
46
0
0
3.7
46
46
0
0
3.8
45
43
1
1
3.9
44
43
0
1
3.10
41
41
0
0
รวม
434
424
1
9