วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
28
0
1
6.2
36
31
0
5
6.3
40
38
0
2
6.4
39
31
0
8
6.5
36
28
0
8
6.6
31
29
1
1
6.7
39
37
0
2
6.8
34
32
0
2
6.9
30
28
1
1
6.10
22
21
0
1
6.11
40
40
0
0
6.12
18
14
0
4
รวม
394
357
2
35