วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
27
0
1
5.2
31
31
0
0
5.3
40
40
0
0
5.4
39
39
0
0
5.5
40
40
0
0
5.6
38
36
1
1
5.7
37
36
0
1
5.8
40
40
0
0
5.9
36
35
0
1
5.10
33
31
0
2
5.11
36
35
0
1
5.12
19
15
0
0
รวม
417
405
1
7