วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
4.2
35
34
0
1
4.3
20
20
0
0
4.4
40
39
0
1
4.5
40
39
0
1
4.6
38
38
0
0
4.7
40
40
0
0
4.8
38
37
0
1
4.9
40
38
0
2
4.10
40
40
0
0
4.11
40
36
0
4
4.12
38
36
0
2
รวม
439
427
0
12