วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
40
0
0
3.2
39
39
0
0
3.3
46
46
0
0
3.4
44
44
0
0
3.5
43
43
0
0
3.6
46
46
0
0
3.7
47
46
1
0
3.8
45
44
1
0
3.9
44
44
0
0
3.10
41
39
1
1
รวม
435
431
3
1