วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
29
0
0
6.2
36
34
0
2
6.3
40
39
0
1
6.4
39
39
0
0
6.5
36
36
0
0
6.6
31
31
0
0
6.7
39
38
0
1
6.8
34
34
0
0
6.9
30
29
0
1
6.10
22
21
0
1
6.11
40
37
0
3
6.12
18
14
0
4
รวม
394
381
0
13