วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
27
1
0
5.2
31
31
0
0
5.3
40
40
0
0
5.4
39
38
0
1
5.5
40
38
0
2
5.6
38
38
0
0
5.7
38
37
0
1
5.8
40
39
0
1
5.9
38
36
1
1
5.10
33
33
0
0
5.11
36
36
0
0
5.12
20
16
3
1
รวม
421
409
5
7