วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
4.2
35
35
0
0
4.3
20
20
0
0
4.4
40
40
0
0
4.5
40
40
0
0
4.6
38
37
0
1
4.7
40
40
0
0
4.8
38
37
0
1
4.9
40
40
0
0
4.10
40
40
0
0
4.11
40
40
0
0
4.12
38
38
0
0
รวม
439
437
0
2