วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
35
34
0
1
2.2
35
34
0
1
2.3
39
38
0
1
2.4
41
40
0
1
2.5
41
41
0
0
2.6
40
39
0
1
2.7
40
39
0
1
2.8
40
39
0
1
2.9
38
36
0
2
2.10
43
42
0
1
รวม
392
382
0
10