วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
36
0
0
1.2
36
36
0
0
1.3
35
34
0
1
1.4
40
40
0
0
1.5
40
40
0
0
1.6
40
40
0
0
1.7
39
39
0
0
1.8
40
39
0
1
1.9
40
40
0
0
1.10
42
42
0
0
รวม
465
463
0
2