logo
โรงเรียนอุตรดิตถ์
logo
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองที่เชื่อมต่อกับ LINE NOTIFY
ระบบได้ทำการสร้างกลุ่ม LINE NOTIFY ผู้ปกครองครบทุกห้องแล้ว
กลุ่มไลน์ในแต่ละห้องจะมีดังนี้
1.กลุ่มไลน์ผู้ครองที่มีการเชื่อมต่อกับ LINE NOTIFY ที่จะมีระบบแจ้งข้อมูลการเข้าออกเพิ่มลดคะแนนของนักเรียน
2.กลุ่มไลน์นักเรียน ที่คุณครูใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน (ขอความร่วมมือคุณครูประจำชั้นสร้าง)